Mon. Jun 5th, 2023

Brussels, 19 April 2022

The European Commission has approved a €836 million (PLN 3.9 billion) Polish scheme to support the agricultural sector in the context of Russia’s invasion of Ukraine. The scheme was approved under the State aid Temporary Crisis Framework, adopted by the Commission on 23 March 2022, based on Article 107(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’), recognising that the EU economy is experiencing a serious disturbance.

Executive Vice-President Margrethe Vestager, in charge of competition policy, said:

This €836 million scheme will enable Poland to support the farmers affected by the input costs increase caused by Russia’s invasion of Ukraine and the related sanctions. We continue to stand with Ukraine and its people. At the same time, we continue working closely with Member States to ensure that national support measures can be put in place in a timely, coordinated and effective way, while protecting the level playing field in the Single Market.

The Polish measure

Poland notified to the Commission a €836 million scheme to support the agricultural sector in the context of Russia’s invasion of Ukraine.

Under this scheme, the aid will take the form of direct grants.

The measure will be open to farmers active in Poland affected by the increase of fertilizers costs caused by the current geopolitical crisis and the related sanctions.

In order to cover part of the fertilizers costs increase, the eligible beneficiaries will be entitled to receive aid up to €107 (PLN 500)*  per hectare of agricultural land and up to €53.5 (PLN 250)*  per hectare of grassland and pasture. The aid will be capped at the amount corresponding to 50 hectares.

The Commission’s assessment

The Commission found that the Polish scheme is in line with the conditions set out in the Temporary Crisis Framework. In particular, the aid (i) will not exceed €35,000 per beneficiary; and (ii) will be granted no later than 31 December 2022.

The Commission concluded that the Polish scheme is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State, in line with Article 107(3)(b) TFEU and the conditions set out in the Temporary Crisis Framework.

On this basis, the Commission approved the aid measure under EU State aid rules.

Background

On 23 March 2022, the Commission adopted the State aid Temporary Crisis Framework to enable Member States to use the flexibility foreseen under State aid rules to support the economy in the context of Russia’s invasion of Ukraine.

The Temporary Crisis Framework provides for the following types of aid, which can be granted by Member States:

 • Limited amounts of aid, in any form, of up to €35,000 for companies affected by the crisis active in the agriculture, fisheries and aquaculture sectors and of up to €400,000 per company affected by the crisis active in all other sectors;
 • Liquidity support in form of State guarantees and subsidised loans; and
 • Aid to compensate for high energy prices. The aid, which can be granted in any form, will partially compensate companies, in particular intensive energy users, for additional costs due to exceptionalgas and electricity price increases. The overall aid per beneficiary cannot exceed 30% of the eligible costs, up to a maximum of €2 million at any given point in time. When the company incurs operating losses, further aid may be necessary to ensure the continuation of an economic activity.  Therefore, for energy-intensive users, the aid intensities are higher and Member States may grant aid exceeding these ceilings, up to €25 million, and for companies active in particularly affected sectors and sub-sectors up to €50 million.

Sanctioned Russian-controlled entities will be excluded from the scope of these measures.

The Temporary Crisis Framework includes a number of safeguards:

 • Proportional methodology, requiring a link between the amount of aid that can be granted to businesses and the scale of their economic activity and exposure to the economic effects of the crisis;
 • Eligibility conditions, for example defining energy intensive users as businesses for which the purchase of energy products amount to at least 3% of their production value; and
 • Sustainability requirements, Member States are invited to consider, in a non-discriminatory way, setting up requirements related to environmental protection or security of supply when granting aid for additional costs due to exceptionally high gas and electricity prices.

The Temporary Crisis Framework will be in place until 31 December 2022. With a view to ensuring legal certainty, the Commission will assess before that date if it needs to be extended. Moreover, during its period of application, the Commission will keep the content and scope of the Framework under review in the light of developments regarding the energy markets, other input markets and the general economic situation.

The Temporary Crisis Framework complements the ample possibilities for Member States to design measures in line with existing EU State aid rules.  For example, EU State aid rules enable Member States to help companies cope with liquidity shortages and needing urgent rescue aid. Furthermore, Article 107(2)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union enables Member States to compensate companies for the damage directly caused by an exceptional occurrence, such as those caused by the current crisis.

Furthermore, on 19 March 2020, the Commission adopted a Temporary Framework in the context of the coronavirus outbreak. The COVID Temporary Framework was amended on 3 April8 May29 June13 October 2020, 28 January and 18 November 2021.

The non-confidential version of the decision will be made available under the case number SA. 102555 in the State aid register on the Commission’s competition website once any confidentiality issues have been resolved. New publications of State aid decisions on the internet and in the Official Journal are listed in the Competition Weekly e-News.

More information on the Temporary Crisis Framework and other actions taken by the Commission to address the economic impact of Russia’s invasion of Ukraine can be found here.

*Modified at 16:48, on 19 Apr.

Source – EU Commission

 


Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program o wartości 836 mln euro na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę

Bruksela, 19 kwietnia 2022

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 836 mln euro (3,9 mld złotych) przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r. na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), w których uznano, że w całej gospodarce UE występują poważne zaburzenia.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: Ten program o wartości 836 mln euro umożliwi Polsce wspieranie rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów produkcji wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę oraz związanych z tym sankcji. Pozostajemy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami. Jednocześnie kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby można było terminowo wprowadzić krajowe środki wsparcia w skoordynowany i skuteczny sposób, chroniąc przy tym równe warunki działania na jednolitym rynku.

Polskie środki pomocy

Polska zgłosiła Komisji program o wartości 836 mln euro przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

W ramach tego programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich.

Środek będzie dostępny dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

Aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości do 107 euro (500 złotych) * na hektar gruntów rolnych oraz do 53,5 euro (250 złotych)* na hektar użytków zielonych i pastwisk. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

Ocena Komisji

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 35 tys. euro na beneficjenta; oraz (ii) zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych.

W związku z tym Komisja zatwierdziła środek pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

Kontekst

23 marca 2022 r. Komisja przyjęła tymczasowe kryzysowe ramy prawne dotyczące pomocy państwa umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Tymczasowe kryzysowe ramy prawne przewidują następujące rodzaje pomocy, którą można przyznać państwom członkowskim:

 • ograniczona kwota pomocy, w jakiejkolwiek formie, do 35 tys. euro dla przedsiębiorstw z sektora rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury dotkniętych kryzysem i do 400 tys. euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w pozostałych sektorach;
 • wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i subsydiowanych pożyczek; oraz
 • pomoc rekompensująca wysokie ceny energii. Pomoc, którą można przyznać w dowolnej formie, częściowo zrekompensuje przedsiębiorstwom, w szczególności energochłonnym użytkownikom energii, dodatkowe koszty wynikające z wyjątkowego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej. Łączna kwota pomocy przypadająca na beneficjenta w żadnym momencie nie może przekraczać 30 proc. kosztów kwalifikowalnych i wynosi maksymalnie 2 mln euro. Jeżeli przedsiębiorstwo ponosi straty operacyjne, konieczna może być dalsza pomoc w celu zapewnienia kontynuacji działalności gospodarczej. W związku z tym w przypadku energochłonnych użytkowników intensywność pomocy jest wyższa, a państwa członkowskie mogą przyznać pomoc przekraczającą te pułapy – do 25 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach i podsektorach, które szczególnie odczuły skutki kryzysu – do 50 mln euro.

Podmioty kontrolowane przez Rosję, które zostały objęte sankcjami, są wyłączone z zakresu stosowania tych środków.

Tymczasowe kryzysowe ramy prawne obejmują szereg zabezpieczeń, jak przedstawiono poniżej:

 • proporcjonalność stosowanych metod, która wymaga, aby kwota pomocy przyznawana przedsiębiorstwom była uzależniona od skali prowadzonej działalności gospodarczej oraz stopnia podatności na skutki gospodarcze kryzysu;
 • warunki kwalifikujące, na przykład zdefiniowanie energochłonnych użytkowników jako przedsiębiorstw, dla których zakup produktów energetycznych wynosi co najmniej 3 proc. wartości produkcji; oraz
 • wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju – zachęca się państwa członkowskie, aby w kontekście przyznawania pomocy na dodatkowe koszty związane z wyjątkowo wysokimi cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej rozważyły wprowadzenie, w sposób niedyskryminujący, wymogów dotyczących ochrony środowiska lub bezpieczeństwa dostaw.

Tymczasowe kryzysowe ramy będą obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. W celu zapewnienia pewności prawa, przed upływem tego terminu Komisja oceni, czy konieczne jest wydłużenie ich obowiązywania. Ponadto w okresie stosowania ram Komisja będzie weryfikować ich treść i zakres przedmiotowy, uwzględniając rozwój sytuacji na rynkach energii, innych rynkach środków produkcji oraz ogólną sytuację gospodarczą.

Tymczasowe kryzysowe ramy pomocy państwa stanowią uzupełnienie szerokich możliwości państw członkowskich w zakresie opracowywania środków zgodnie z obowiązującymi unijnymi zasadami pomocy państwa. Przepisy UE w sprawie pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim na przykład wspieranie przedsiębiorstw mających problemy z płynnością i potrzebujących natychmiastowej pomocy. Ponadto art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zezwala państwom członkowskim na wypłacanie przedsiębiorstwom odszkodowań za szkody spowodowane bezpośrednio zdarzeniami nadzwyczajnymi, takimi jak te spowodowane przez obecny kryzys.

Ponadto 19 marca 2020 r. Komisja przyjęła tymczasowe ramy prawne w związku z pandemią koronawirusa, które zmieniano 3 kwietnia8 maja29 czerwca13 października 2020 r., 28 stycznia i 18 listopada 2021 r.

Wersja jawna decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA. 102555 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym konkurencji.

Więcej informacji na temat tymczasowych kryzysowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w celu złagodzenia skutków gospodarczych inwazji Rosji na Ukrainę można znaleźć tutaj.

*Modified at 16:48, on 19 April 2022 

Forward to your friends
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner