Wed. Mar 22nd, 2023

Posłowie odmówili udzielenia absolutorium z wykonania budżetu na 2020 rok dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Rady.

345 posłów głosowało za rekomendacją komisji kontroli budżetowej, aby odmówić udzielenia absolutorium agencji Frontex, 284 głosowało przeciw (za udzieleniem absolutorium), a 8 wstrzymało się od głosu.

Posłowie krytykują “rozmiar popełnionych poważnych wykroczeń” za czasów poprzedniego dyrektora wykonawczego agencji, który podał się do dymisji 28 kwietnia 2022 roku, po opublikowaniu raportu przez unijny urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych, OLAF. Agencja nie zdołała ochronić podstawowych praw migrantów i osób ubiegających się o azyl i, według doniesień medialnych, była zaangażowana w nielegalne wypychanie co najmniej 957 uchodźców w okresie od marca 2020 r. do września 2021 r., twierdzi Parlament.

Posłowie wyrażają również szok w związku z samobójstwem pracownika, “związanym z domniemanymi praktykami molestowania seksualnego” i zauważają, że w 2020 roku zgłoszono 17 przypadków molestowania seksualnego w agencji, z czego 15 zostało zamkniętych bez podjęcia działań następczych.

Parlament z zadowoleniem przyjmuje mianowanie nowej tymczasowej dyrektor wykonawczej Frontexu w lipcu 2022 r., podjęte już lub planowane działania naprawcze oraz pozytywne zmiany w zakresie praw podstawowych. Posłowie wyrażają uznanie dla nowego stylu zarządzania w agencji, który stara się uczynić ją bezpiecznym miejscem, “gdzie ludzie nie boją się mówić o możliwych nieprawidłowościach”, zauważając jednocześnie, że problemy w agencji mogą mieć głębszy charakter “strukturalny” i wykraczać poza uchybienia pojedynczych osób. Ten punkt był podkreślany przez wielu europosłów podczas debaty plenarnej na temat odpowiedzialności Frontexu za naruszenia praw podstawowych na zewnętrznych granicach UE. Wielu innych jednocześnie argumentowało za udzieleniem absolutorium, wskazując na trwające reformy Frontexu i postępy w spełnianiu warunków, które Parlament zawarł w poprzednim sprawozdaniu o absolutorium.

Debatę można obejrzeć ponownie tutaj.

Działania Frontexu na Węgrzech i w Grecji

Posłowie żałują, że Frontex nie wdrożył niektórych warunków określonych w poprzednich sprawozdaniach Parlamentu w sprawie absolutorium. W szczególności domagano się natychmiastowego zawieszenia wsparcia agencji Frontex dla działań związanych z powrotami na Węgrzech, biorąc pod uwagę sytuację w zakresie praworządności w tym kraju. Jeśli chodzi o Grecję, posłowie są głęboko zaniepokojeni ostatnimi doniesieniami, że poprzedni zarząd Frontexu był świadomy tego, że ludzie są nielegalnie wypychani z kraju oraz wspierał i uczestniczył w finansowaniu tego procederu. Posłowie wzywają Komisję do zapewnienia, że taka sytuacja nie powtórzy się w przyszłości.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Rada

W odrębnym głosowaniu Parlament udzielił absolutorium Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, po tym jak początkowo odłożył je w maju.

Jak to miało miejsce przez ponad dziesięć lat, posłowie odmówili udzielenia absolutorium Radzie ze względu na brak współpracy tej instytucji.

Kontekst

Parlament ma wyłączne prawo do zatwierdzania sposobu, w jaki organy UE wykonują swój budżet, poprzez podejmowanie decyzji o udzieleniu, odroczeniu lub odmowie udzielenia absolutorium. Jako organ udzielający absolutorium Parlament rozlicza instytucje UE z wydatkowania środków publicznych. Podczas procedury udzielania absolutorium Parlament sprawdza legalność, prawidłowość i należyte zarządzanie finansami (np. wydajność), a także ocenia, w jakim stopniu dana instytucja przyczyniła się do osiągnięcia celów polityki UE i działała zgodnie z wartościami UE.

Forward to your friends
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner