Sun. Dec 4th, 2022
Strasburg, 4 października 2022 r.
  • Sfinalizowano pierwszy pakiet przepisów Unii Zdrowotnej oparty na wnioskach wyciągniętych z pandemii COVID-19
  • Lepiej przygotowano Unię Europejską na kryzysy zdrowotne, zwiększono jej zdolność do koordynowania reakcji
  • Wprowadzono jaśniejsze zasady wspólnego zamawiania leków i wyrobów medycznych

Parlament zatwierdził nowe środki, dzięki którym Unia będzie lepiej zapobiegać epidemiom chorób zakaźnych i kontrolować je oraz zwalczać transgraniczne zagrożenia zdrowia.

Posłowie zatwierdzili porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie zwiększenia uprawnień Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Rozporządzenie przyjęto 542 głosami za, przy 43 przeciw i 9 wstrzymujących się. Dzięki nowym przepisom Unia będzie lepiej zapobiegać epidemiom chorób zakaźnych. Będzie na nie lepiej przygotowana, a w razie wybuchu epidemii będzie sprawniej zarządzać sytuacją.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób będzie ściślej współpracować z Komisją Europejską, władzami krajowymi, organami unijnymi i organizacjami międzynarodowymi. Współpraca ta zapewni spójność działań i ich wzajemne uzupełnianie się. Centrum będzie koordynować standaryzację procedur gromadzenia danych, sprawdzanie ich poprawności, analizę i rozpowszechnianie na szczeblu unijnym. Dzięki temu Centrum będzie dysponować aktualnymi i porównywalnymi danymi.

Ponadto Centrum będzie monitorować zdolność krajowych systemów opieki zdrowotnej do wykrywania ognisk chorób zakaźnych, zapobiegania im, reagowania na nie i odbudowy po nich. Będzie też identyfikować luki i przedstawiać zalecenia naukowe.

Planowanie zapobiegania, gotowości i reagowania

Parlament przyjął również – 544 głosami za, przy 50 przeciw i 10 wstrzymujących się – porozumienie w sprawie środków, które pozwolą Unii lepiej przewidywać poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia i reagować na nie.

Dzięki nowym przepisom łatwiej będzie planować zapobieganie, gotowość i reakcję na szczeblu unijnym i krajowym. Komisja będzie mogła formalnie ogłosić stan zagrożenia zdrowia publicznego w całej Unii. Zainicjuje w ten sposób ściślejszą współpracę wewnątrzunijną. Dzięki temu będzie można terminowo opracowywać i gromadzić medyczne środki przeciwdziałania.

W przepisach jasno określono również procedury wspólnego zamawiania leków i wyrobów medycznych. Przewidziano też możliwość ograniczenia równoległych zamówień i negocjacji przez kraje uczestniczące, gdy produkty są kupowane wspólnie na szczeblu unijnym.

Cytaty

Sprawozdawczyni Joanna Kopcińska (ECR, PL) powiedziała: „Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób przedstawi zalecenia dotyczące wzmocnienia zdolności systemów opieki zdrowotnej. Będzie brać udział w opracowywaniu wskaźników zdrowotnych. Pomogą one zarządzać zagrożeniami chorobami zakaźnymi i związanymi z nimi kwestiami zdrowia publicznego oraz na nie reagować. Centrum będzie lepiej przygotowane, aby zapewniać solidną i niezależną wiedzę naukową. Będzie też wspierać działania, dzięki którym będzie można zapobiegać transgranicznym zagrożeniom zdrowia, przygotowywać się na nie i odpowiednio reagować”.

Sprawozdawczyni Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) powiedziała: „Przepisy te odpowiadają oczekiwaniom 74% obywateli Europy, którzy chcą większego zaangażowania Europy w zarządzanie kryzysowe. Europejską Unię Zdrowotną budujemy stopniowo. Będziemy kontynuować ten projekt w związku z dyskusją nad przyszłą konwencją o rewizji traktatów europejskich”.

Kolejne kroki

Po ostatecznych głosowaniach na posiedzeniu plenarnym akty prawne będzie musiała zatwierdzić również Rada. Następnie zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tło

Elementem budowania Europejskiej Unii Zdrowotnej są nowe ramy bezpieczeństwa zdrowotnego. Komisja zaproponowała je 11 listopada 2020 roku. Są one oparte na doświadczeniach wynikających z COVID-19. Pakiet zawiera trzy akty prawne: jeden wzmacnia rolę Europejskiej Agencji Leków, drugi zwiększa uprawnienia Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, a trzeci dokument to wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner