Fri. Jul 1st, 2022

Strasbourg, 16 February 2022

(Polish version below)

  • Time-based road charging to be phased out, switching to tolls
  • Charges reduced for zero- or low-emission vehicles
  • New rules extended to buses, vans and passenger cars

Under the new rules adopted on Thursday, road charges for trucks will move from time-based to distance-based charging, making polluter-pays principles work better.

Parliament gave the final green light to an agreement with EU governments on the update of the rules defining the charges member states can impose on trucks and lorries, but also buses, vans and passenger cars using trans-European transport (TEN-T) network roads. This will not force EU member states to charge vehicles using their roads. However, should they choose to do so, they will need to follow the EU rules.

Tolls instead of vignettes

The aim of the new rules is to move road charging from a time-based model to distance-based or an actual kilometres-driven system, to better reflect the polluter-pays and user-pays principles.

MEPs secured that members states will phase out “vignettes” (time-based road charging) for heavy-duty vehicles (trucks, lorries and buses) across the core TEN-T network within eight years of the new rules entering into force, and start applying tolls (distance-based charges). However, member states will still be able to retain vignettes for specific parts of this network, if they can prove that a new mode of charging would be disproportionate to expected revenue.

Greener charges

To encourage the wider use of more environmentally-friendly vehicles, EU countries will have to set different road charging rates based on CO2 emissions for trucks and buses, and on environmental performance for vans and minibuses, as of 2026. They will also have to reduce considerably the charges for zero- or low-emission vehicles.

Charging vans and cars

Under the new rules, vignettes will be valid for shorter periods (one day, one week or 10 days) and have price caps that can be imposed on passenger cars, to ensure occasional drivers from other EU countries are treated fairly. EU countries willing to charge lighter vehicles, such as vans, minibuses and passenger cars, will still be able to choose between toll or vignettes systems.

More transparency

MEPs ensured that three years after the entry into force of the rules, member states will report publicly on tolls and user charges levied on their territory, including information on how they are using these revenues. MEPs want the revenues generated from these charges to contribute to sustainable transport, infrastructure and mobility.

Quote

EP rapporteur Giuseppe Ferrandino (S&D, IT) said:

“The elimination of the vignette for heavy vehicles will standardise a system that is currently excessively fragmented. We will encourage the world of transport to use cleaner vehicles. I am very pleased to have obtained the introduction of the one-day vignette for all vehicles in circulation, which will allow travellers in transit to pay a fair price for their journey. This is also a positive development for tourism: it ensures that travellers will not be penalised.”

Next steps

The rules will enter into force 20 days after they are published in the Official Journal of the EU. Member states will have two years to prepare for the application of new rules.


Parlament Europejski zatwierdził reformę opłat za przewozy drogowe

  • Stopniowe wycofywanie czasowych opłat drogowych i przejście na opłaty za kilometraż
  • Obniżenie opłat dla pojazdów o zerowej lub niskiej emisji zanieczyszczeń
  • Nowe zasady rozszerzone na autobusy, furgonetki i samochody osobowe

Nowe przepisy zmieniają model opłat drogowych oparty na czasie przejazdu, na system oparty na pokonanej odległości, aby lepiej odzwierciedlić zasady “zanieczyszczający płaci”.

W czwartek, Parlament dał ostateczne zielone światło dla porozumienia z rządami UE w sprawie aktualizacji przepisów określających opłaty, jakie państwa członkowskie mogą nakładać na ciężarówki i samochody ciężarowe, ale także autobusy, furgonetki i samochody osobowe korzystające z dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Państwa członkowskie UE nie mają obowiązku pobierania opłat od pojazdów korzystających z ich dróg. Jeżeli jednak się na to zdecydują, będą musiały przestrzegać przepisów unijnych.

Opłaty zamiast winiet

Celem nowych przepisów jest zmiana zmienią modelu opłat drogowych opartego na czasie przejazdu, na system oparty na pokonanej odległości lub rzeczywistej liczbie kilometrów, aby lepiej odzwierciedlić zasady “zanieczyszczający płaci” i “użytkownik płaci”.

Posłowie doprowadzili do wycofania przez państwa członkowskie “winiet” (opłat drogowych uzależnionych od czasu) w całej sieci bazowej TEN-T od 2030 roku dla pojazdów ciężarowych (ciężarówek, tirów i autobusów), zastępując je opłatami za przejazd (uzależnionymi od odległości). Państwa członkowskie będą jednak nadal mogły zachować winiety dla określonych części tej sieci, jeśli udowodnią, że nowy sposób pobierania opłat generuje koszty administracyjne nieproporcjonalne do spodziewanych przychodów.

Opłaty bardziej ekologiczne

Aby zachęcić do szerszego korzystania z pojazdów bardziej przyjaznych dla środowiska, od 2026 r. państwa UE będą musiały ustalić różne stawki opłat drogowych w oparciu o emisje CO2 dla ciężarówek i autobusów oraz w oparciu o efektywność środowiskową dla vanów i minibusów. Będą też musiały znacznie obniżyć opłaty dla pojazdów zero- lub niskoemisyjnych.

Opłaty dla samochodów dostawczych i osobowych

Zgodnie z nowymi przepisami winiety będą ważne przez krótszy okres (jeden dzień, tydzień lub 10 dni) i będą posiadały pułapy cenowe, które będzie można nałożyć na samochody osobowe, aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie okazjonalnych kierowców z innych państw UE. Państwa UE, które chcą pobierać opłaty od lżejszych pojazdów, takich jak furgonetki, minibusy i samochody osobowe, nadal będą mogły wybierać między systemem opłat drogowych a systemem winiet.

Większa przejrzystość

Posłowie zapewnili, że trzy lata po wejściu w życie przepisów państwa członkowskie będą publicznie informować o opłatach za przejazd i opłatach od użytkowników pobieranych na ich terytorium, w tym o sposobie wykorzystania tych przychodów. Posłowie chcą, by wpływy z tych opłat przyczyniały się do zrównoważonego transportu, infrastruktury i mobilności

Cytat

Sprawozdawca Giuseppe Ferrandino (S&D, IT) powiedział:

“Wyeliminowanie winiet dla pojazdów ciężarowych ujednolici system, który obecnie jest nadmiernie rozdrobniony. Będziemy zachęcać świat transportu do korzystania z bardziej ekologicznych pojazdów. Bardzo się cieszę, że udało mi się doprowadzić do wprowadzenia jednodniowej winiety dla wszystkich pojazdów będących w ruchu, co pozwoli podróżującym tranzytem zapłacić uczciwą cenę za swoją podróż. Jest to również pozytywna zmiana dla turystyki: gwarantuje ona, że podróżni zapłacą uczciwą stawkę.”

Kolejne kroki

Przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów.