Sun. May 29th, 2022
Ukrainian refugees crossing the Ukrainian-Polish border near Medyka. Photo: Bartosz Siedlik, ©European Union, 2022

(Polish version below)

Brussels, 18 March 2022

Operational guidelines to support Member States in applying the Temporary Protection Directive for refugees from Ukraine

 

Since the start of the Russian military invasion of Ukraine on 24 February, more than 3 million people have fled the country, with UN estimates suggesting that more than half of them are children. To respond to this unprecedented situation, the EU agreed in record time to activate the Temporary Protection Directive to help people fleeing war in Ukraine. The Directive became immediately applicable on 4 March and now offers immediate protection and a clear legal status to millions of people.

Today, the Commission is presenting operational guidelines to support Member States in applying the Directive. The comprehensive guidelines will help those arriving to have a consistent and effective level of rights and the Member States to assume their new responsibilities.

Vice-President for Promoting our European Way of Life, Margaritis Schinas said: 

“The unprecedented decision to grant immediate protection to all those who call Ukraine their home is now being translated into practice. To help make this process as smooth as possible, the Commission is supporting Member States with operational guidance. For example, to ensure people can move around the Union unhindered, we clarify that they should be able to receive 15 day visas at the border and that in any case carriers should not be fined for transporting them without documentation. One of the biggest concerns now is the number of children arriving unaccompanied who need to be registered and given specialised care.”

Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson said: 

“In a matter of days, 3 million people crossed into the EU. The show of solidarity has been immense and the reaction of the authorities impressive; but real challenges exist to ensure national systems do not become overwhelmed and that people enjoy the protection they deserve. Based on questions from Member States, we are proposing the following operational guidelines which we will regularly update to make sure the Commission supports Member States every step of the way – from arrival to integration.”

Guidelines to Member States

The guidelines are intended as a living document to reflect the situation on the ground and take due consideration of the evolving needs of the Member States. The main elements include:

 • Clarifying who is entitled to temporary protection, including for instance those persons who benefitted from international protection or an equivalent national protection in Ukraine before 24 February and who have been displaced from Ukraine on or after 24 February, as well as their family members.
 • A definition of “adequate protection” under national law which is a possible alternative to temporary protection that may be offered by Member States and does not have to be identical, but which must respect the Charter of fundamental rights of the European Union and the spirit of the Temporary Protection Directive. The respect for human dignity and therefore a dignified standard of living has to be ensured in respect of everyone.
 • Specifying the type of evidence needed to benefit from temporary protection or adequate protection under national law.
 • Encouraging Member States to consider extending temporary protection to persons who strictly-speaking would not fall under the scope of application of the Decision but who need protection such as those who fled Ukraine not long before 24 February 2022
 • Children: the Guidelines include a dedicated chapter on children. Unaccompanied children and teenagers should be immediately appointed with a legal guardian or appropriate representation. The Commission is also coordinating relocation efforts for the transfers of unaccompanied children and teenagers to other Member States. All children fleeing from the war, regardless of their status, should have full protection and swift access to their specific rights (including education, healthcare, psychosocial assistance).
 • Guidelines on specific rights under the Temporary Protection Directive: a residence permit should serve as a document to prove someone’s status with other authorities, such as employment offices and services, schools, hospitals. Where residence permits are still pending, Member States should facilitate the opening of bank accounts and access to relevant services on the basis of an ID document or proof of entry into the EU after 24 February 2022.
 • Guidelines to ensure free movement both before and after issuance of residence permits: Ukrainian nationals holding biometric passports or nationalities exempt from the requirement to be in possession of a short-stay visa for entering the Union, have the right to move freely within the Schengen area after being admitted into the territory for a 90-day period within a 180-day period. For non-visa exempt nationalities, the Commission recommends that Member States of first entry issue 15-day visas as the border and that secondary Member States do not impose financial penalties on carriers transporting persons enjoying temporary protection but not in possession of valid documents to enter. After a residence permit is issued, persons with temporary protection have the right to move freely.
 • Providing repatriation assistance for those with no right to stay in the EU, such as the need to receive consular assistance for repatriation, which Frontex can support.
Background

On 4 March 2022, following the Commission’s proposal the previous day, the Council unanimously adopted the implementing decision introducing temporary protection for people fleeing war in Ukraine. After this decision, the Commission received a clear demand for further information and launched a webpage to inform and support those fleeing war when arriving in the EU.

To coordinate operational support for Member States of first entry, the Commission has been convening meetings on the situation in Ukraine as part of the EU Migration Preparedness and Crisis Blueprint. Alongside this Network, a ‘Solidarity Platform’ coordinated by the Commission is collecting and examining Member States’ needs in order to provide an operational response. These guidelines will also complement the existing Guidelines for external border management to facilitate border crossings at the EU-Ukraine borders.

For More Information

Operational Guidelines for the implementation of Council implementing Decision introducing temporary protection

Council Implementing Decision introducing temporary protection

Temporary Protection Directive

Information for people fleeing the war in Ukraine

 


Bruksela, 18 marca 2022

Uchodźcy z Ukrainy: wytyczne wspierające państwa członkowskie w stosowaniu dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony

Od początku rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę 24 lutego ponad 3 mln osób uciekło z tego kraju, z czego – jak szacuje ONZ – ponad połowa to dzieci. Aby zareagować na tę bezprecedensową sytuację i pomóc ludziom uciekającym z Ukrainy, UE postanowiła w rekordowym czasie uruchomić dyrektywę w sprawie tymczasowej ochrony. Dyrektywa weszła w życie w trybie natychmiastowym 4 marca i już zapewnia milionom ludzi ochronę i jasny status prawny.

Komisja przedstawia dziś wytyczne operacyjne wspierające państwa członkowskie w stosowaniu dyrektywy. Kompleksowe wytyczne pomogą osobom przybywającym korzystać ze spójnych i skutecznych praw oraz ułatwią państwom członkowskim wywiązywanie się ze swoich nowych obowiązków.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas oświadczył: 

Bezprecedensowa decyzja o przyznaniu natychmiastowej ochrony wszystkim osobom, dla których Ukraina jest domem, jest wprowadzana w życie. Chcąc jak najbardziej usprawnić ten proces, Komisja wspiera państwa członkowskie za pomocą wytycznych operacyjnych. Aby zapewnić możliwość swobodnego przemieszczania się po Unii, wyjaśniamy na przykład, że osoby przekraczające granicę powinny mieć możliwość otrzymania 15-dniowej wizy oraz że przewoźnicy w żadnym wypadku nie powinni być karani grzywną za ich przewóz. Jednym z największych problemów jest obecnie liczba przybywających do UE dzieci bez opieki, które trzeba zarejestrować i które potrzebują specjalnego wsparcia.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała: 

W ciągu kilkunastu dni granicę z UE przekroczyło 3 mln osób. Okazywana im solidarność jest ogromna, a reakcja władz – godna podziwu. Trzeba jednak włożyć dużo wysiłku w to, aby uchronić systemy krajowe przed przeciążeniem i zapewnić ludziom należytą ochronę. Na podstawie pytań otrzymanych od państw członkowskich przygotowaliśmy wytyczne operacyjne, które będziemy regularnie aktualizować. Komisja będzie wspierać państwa członkowskie na każdym etapie – od przybycia tych osób do ich integracji.

Wytyczne dla państw członkowskich

Wytyczne mają być żyjącym dokumentem, który będzie odzwierciedlał sytuację w terenie i należycie uwzględniał zmieniające się potrzeby państw członkowskich. Jego najważniejsze elementy to:

 • Wyjaśnienie, kto jest uprawniony do tymczasowej ochrony, na przykład osoby, które korzystały z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie przed 24 lutego i które zostały wysiedlone z Ukrainy 24 lutego lub później, oraz członkowie ich rodzin.
 • Definicja „odpowiedniej ochrony” w prawie krajowym, ewentualnej alternatywy tymczasowej ochrony, którą mogą zaoferować państwa członkowskie i która nie musi być wszędzie taka sama, ale musi być zgodna z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i z duchem dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony. Wszystkim należy zapewnić poszanowanie godności ludzkiej, a tym samym godny poziom życia.
 • Określenie rodzaju dowodów niezbędnych do skorzystania z tymczasowej ochrony lub odpowiedniej ochrony na mocy prawa krajowego.
 • Zachęcenie państw członkowskich do rozważenia rozszerzenia tymczasowej ochrony na osoby, które, ściśle rzecz biorąc, nie są objęte zakresem stosowania decyzji, ale potrzebują ochrony, jak np. osoby, które uciekły z Ukrainy krótko przed 24 lutego 2022 r.
 • Dzieci: wytyczne zawierają specjalny rozdział poświęcony dzieciom. Dzieciom i nastolatkom bez opieki należy niezwłocznie wyznaczyć opiekuna prawnego lub zapewnić odpowiednie przedstawicielstwo prawne. Komisja koordynuje również relokację dzieci i nastolatków bez opieki do innych państw członkowskich. Wszystkie dzieci uciekające przed wojną, niezależnie od ich statusu, powinny mieć pełną ochronę i szybki dostęp do przysługujących im szczególnych praw (w tym do edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy psychospołecznej).
 • Wytyczne dotyczące szczególnych praw przewidzianych w dyrektywie w sprawie tymczasowej ochrony: dokument pobytowy powinien służyć jako potwierdzenie statusu danej osoby w urzędach pracy, szkołach czy szpitalach. Jeśli dokumenty pobytowe nie zostały jeszcze wydane, państwa członkowskie powinny ułatwiać otwieranie rachunków bankowych i dostęp do odpowiednich usług na podstawie dokumentu tożsamości lub dowodu wjazdu na terytorium UE po 24 lutego 2022 r.
 • Wytyczne zapewniające swobodne przemieszczanie się zarówno przed wydaniem dokumentów pobytowych, jak i po: obywatele Ukrainy mający paszporty biometryczne lub obywatele innych państw, niepotrzebujący wizy krótkoterminowej, aby wjechać do Unii, po wjeździe mogą swobodnie podróżować w strefie Schengen przez 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Jeśli chodzi o obywateli niezwolnionych z obowiązku wizowego Komisja zaleca, aby państwa członkowskie pierwszego wjazdu wydawały im 15-dniową wizę na granicy, a inne państwa członkowskie nie nakładały kar finansowych na przewoźników, którzy przewożą osoby korzystające z tymczasowej ochrony i nieposiadające ważnych dokumentów wjazdu. Osoby objęte tymczasową ochroną i posiadające dokument pobytowy mają prawo do swobodnego przemieszczania się.
 • Zapewnienie pomocy przy przesiedleniu osobom bez prawa do pozostania w UE, np. konieczność zapewnienia im pomocy konsularnej w przypadku przesiedlenia, w czym może pomóc Frontex.
Kontekst

4 marca 2022 r., na wniosek Komisji złożony dzień wcześniej, Rada jednomyślnie przyjęła decyzję wykonawczą wprowadzającą tymczasową ochronę osób uciekających z Ukrainy. Po przyjęciu decyzji przez Radę Komisja, w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie na bardziej szczegółowe informacje, uruchomiła stronę internetową służącą informowaniu i wspieraniu osób uciekających przed wojną do UE.

Aby skoordynować wsparcie operacyjne dla państw członkowskich pierwszego wjazdu, Komisja zwołuje spotkania na temat sytuacji w Ukrainie w ramach unijnego planu gotowości do reagowania w obszarze migracji i na wypadek kryzysu migracyjnego. Oprócz tej sieci Komisja koordynuje również „platformę solidarności”, która zbiera i analizuje informacje na temat potrzeb państw członkowskich, aby zapewnić odpowiednie działania operacyjne. Wytyczne te uzupełnią również istniejące wytyczne dotyczące zarządzania granicami zewnętrznymi w celu ułatwienia przekraczania granicy między UE a Ukrainą.

Dodatkowe informacje

Wytyczne operacyjne dotyczące wykonania decyzji wykonawczej Rady wprowadzającej tymczasową ochronę

Decyzja wykonawcza Rady wprowadzająca tymczasową ochronę

Dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony

Informacje dla osób uciekających z Ukrainy przed wojną